I min funktion som specialpedagog arbetar jag med främjande och förebyggande insatser tillsammans med elever och personal på skolan. Inkludering på organisations-, grupp-, samt individnivå är mitt huvuduppdrag som specialpedagog. Det innebär att jag på olika sätt är delaktig i arbetet med att skapar goda, trygga och tillgängliga lärmiljöer som kan gynna det lustfyllda lärandet för varje elev och alla elever på skolan. Vidare finns jag till hands för elever som behöver extra stöd samt ansvarar för pedagogiska kartläggningar och upprättande av åtgärdsprogram.

 

Jag deltar i flera samtalsformer med elever, föräldrar, klasslärare, elevassistenter samt fritidspersonal. Handledning, konsultation med klasslärare och fritidspersonal samt ett nära samarbete med elevhälsoteamet på skolan utgör en väsentlig del av min funktion som specialpedagog. Jag utgår från att alla elever behöver få bli sedda som en tillgång i verksamheten och bekräftade för sitt egenvärde för att kunna lyckas, därför är goda och förtroendefulla relationer en av mina prioriteringar. 

 

Varmt välkommen att kontakta mig om ni har frågor eller funderingar!