Jag arbetar främjande och förebyggande med alla elever och med riktat pedagogiskt stöd för elever med ytterligare behov. En central del i mitt arbete är att stödja klasslärarna och fritidspersonalen i sitt arbete genom handledning och samtal.

Att skapa en tillgänglig lärmiljö som ger alla elever förutsättningar att känna sig delaktiga och inkluderade i skolan är viktigt för mig. Jag har som utgångspunkt att se till helheten för att förstå elevens verklighet och på så sätt ge eleven rätt förutsättningar för att lära och trivas i skolan. I Täby Friskola har vi ett elevhälsoteam som har nära samarbete med lärarna och eleverna och det anser jag är en av anledningarna till att mitt arbete som specialpedagog känns så meningsfullt och roligt.

/Victoria Gustafsson, Specialpedagog.