Täby Friskola

Elevhälsoteamet på Täby Friskola

Välkommen till elevhälsoteamet på Täby Friskola.  I vårt team ingår kurator, specialpedagog/speciallärare, skolsköterska och rektor. Vi har också tillgång till psykolog och skolläkare. Vårt mål är att varje elev ska må bra, trivas och känna sig trygg. Vår målgrupp är alla elever i ett främjande och förebyggande arbete men vi arbetar också med riktat stöd för elever med ytterligare behov. Elevhälsoteamet träffas kontinuerligt och erbjuder såväl personal som föräldrar konsultation när det uppstår oro kring en elev. Sekretess omfattas i våra professioner enligt olika lagrum. Vi är varsamma med den information som lämnas till oss. Välkomna att kontakta oss vid frågor och funderingar!

 

Skolsköterska på Täby Friskola

Till mina uppgifter hör hälsosamtal och uppföljning av elevens tillväxt, vaccinationer och övriga medicinska tillstånd. Jag ingår i elevhälsoteamet och arbetar också med hälsofrämjande frågor och förebyggande insatser. Du kan boka en tid hos mig för rådgivning och enklare sjukvård. Du är också välkommen till min mottagning utan tidsbokning.  Skolsköterskan följer de lagar och förordningar som styr all hälso- och sjukvård. Tystnadsplikten innefattas i dessa lagar. Välkommen!

Åsa Engman

E-post: asa.engman@tabyfriskola.se

Tel. 070 753 0439

 

Kurator på Täby Friskola

Jag är kurator och i mitt arbete har jag fokus på elevernas psykosociala hälsa. Jag har enskilda samtal med elever och föräldrar. Det förekommer även olika former av gruppsamtal. Samtalen kan handla om olika svårigheter, konflikter och kriser. Jag har tystnadsplikt vilket kortfattat betyder att jag inte för vidare de uppgifter som elever lämnar i förtroende till mig. Jag har även anmälningsplikt då elevernas trygghet och hälsa ibland kräver att socialtjänsten får vetskap om deras situation.

Elever och föräldrar är varmt välkomna att söka upp mig på skolan eller kontakta mig via mail och telefon. 

Sylvia Ranhagen

E-post: sylvia.ranhagen@tabyfriskola.se

Tel. 072-858 39 78

 

Specialpedagoger på Täby Friskola

Jag finns till för elever som behöver extra stöd i matematik och även andra ämnen där de ej nått E-nivå, speciellt i årskurs 9. Vid behov träffar jag föräldrar och skriver åtgärdsprogram. Som speciallärare/specialpedagog ingår jag i skolans elevhälsoteam.

Ulrica Bäckström, speciallärare/-pedagog, Enhagen 

 

I mitt arbete ingår flera olika delar som alla syftar till att ge våra elever bra möjligheter att utvecklas på bästa sätt. Att skapa en tillgänglig lärmiljö som ger alla barn förutsättningar att känna sig delaktiga och inkluderade i skolan är viktigt för mig.  Jag arbetar förebyggande med alla elever i samarbete med klassernas lärare. Jag deltar i elev - och föräldrasamtal och är delaktig i arbetet med åtgärdsprogram och pedagogiska utredningar. Jag arbetar även med riktat pedagogiskt stöd för elever med ytterligare behov. I mitt arbete som specialpedagog ingår också att stärka, utbilda och stötta personal genom t.ex. handledning.

Victoria Gustafsson, specialpedagog, Hägernäs

 

Jag arbetar som specialpedagog på Gribbylund och Lilla Gribbylund. En av mina viktigaste uppgifter på skolan är att skapa goda lärmiljöer för eleverna och att alla ska känna sig trygga, inkluderade och känna lust att lära. Som specialpedagog arbetar jag dels förebyggande och främjande med alla elever och all personal på skolan, dels med extra stöd till elever som har behov av detta. I min yrkesroll har jag även rådgivning samt handledning för personal. Jag deltar ibland i samtal med elever och föräldrar och ansvarar för åtgärdsprogram samt utredningar och en del organisatoriska frågor. Varmt välkomna att kontakta mig om ni har frågor eller funderingar!

Mette Stråhle Kask, specialpedagog, Gribbylund-Lilla Gribbylund

 

I samarbete med klasslärare arbetar jag med att alla elever ska få en god lärmiljö och goda förutsättningar för att utvecklas och lära sig så mycket som möjligt, var och en efter sin förmåga.  Elever med ytterligare behov får riktat och pedagogiskt stöd. Jag är delaktig i arbetet med att skriva pedagogiska utredningar och att upprätta åtgärdsprogram. Där det känns betydelsefullt deltar jag i elev- och föräldrasamtal.  I mitt arbete ingår dessutom att stärka, utbilda och stötta personal genom t.ex. handledning och pedagogiska samtal. Som speciallärare/-pedagog ingår jag i skolans elevhälsoteam.  Vi arbetar förebyggande, hälsofrämjande och inkluderande.

Caisa Sundqvist, speciallärare/-pedagog, Småskolan – Ljungmyr