Elevhälsan

Elevhälsoteamet på Täby Friskola

Vårt uppdrag i Elevhälsoteamet är att utveckla arbetssätt som kan bidra till en skola som främjar hälsa, lärande och utveckling för alla elever. Elevhälsans förebyggande och främjande arbete ska stödja elevernas lärande och utveckling mot läroplanens mål. Vi arbetar även med riktat stöd för elever med ytterligare behov.

I vårt elevhälsoteam ingår kurator, specialpedagog/speciallärare, skolsköterska, psykolog, skolläkare och rektor. Våra olika professioner kompletterar varandra i vårt uppdrag. Elevhälsoteamet arbetar i nära samarbete med övriga pedagoger i Täby Friskola.

Vi träffas kontinuerligt och erbjuder såväl skolans medarbetare som föräldrar konsultation. Sekretess omfattas i våra professioner enligt olika lagrum. Vi är varsamma med den information som lämnas till oss.

Välkomna att kontakta oss vid frågor och funderingar.

Skolsköterskans uppgifter

Till skolsköterskans uppgifter hör hälsosamtal och uppföljning av elevens tillväxt, vaccinationer och övriga medicinska tillstånd. Skolsköterskan ingår i elevhälsoteamet och arbetar också med hälsofrämjande frågor och förebyggande insatser. Elever kan boka en tid hos skolsköterskan för rådgivning och enklare sjukvård eller komma till skolsköterskans mottagning utan tidsbokning. Skolsköterskan följer de lagar och förordningar som styr all hälso- och sjukvård. Tystnadsplikten innefattas i dessa lagar.

Kuratorns uppgifter

Våra kuratorer arbetar med fokus på elevernas psykosociala hälsa. Hit kan man vända sig som elev och förälder för enskilda eller gruppsamtal. Samtalen kan handla om olika svårigheter, konflikter och kriser. Kuratorna har tystnadsplikt vilket kortfattat betyder att hen inte för vidare de uppgifter som elever lämnar i förtroende. Kuratorn har även anmälningsplikt då elevernas trygghet och hälsa ibland kräver att socialtjänsten får vetskap om deras situation.

Speciallärarens och specialpedagogens uppgifter

Som specialpedagoger i Täby Friskola arbetar vi i nära samarbete med elevhälsan, lärare och rektor. Med målet att skapa en lärmiljö som främjar alla elevers lärande, utveckling och hälsa samt att stödja alla elevers utveckling mot utbildningens mål. Med ett specialpedagogiskt perspektiv stödjer vi lärarna i arbetet med att möta elevers olika behov och förutsättningar.

Vårt gemensamma arbete förutsätter ett inkluderande förhållningssätt, där värdegrund- och kunskapsuppdraget samspelar. Som specialpedagog arbetar vi med anpassningar, observationer, handledning, kvalificerade samtal, pedagogiska kartläggningar, åtgärdsprogram och specialpedagogiskt stöd. Genom att identifiera och analysera medverkar vi i arbetet med att förebygga skolsvårigheter samt forma en hälsofrämjande skola som möter elevers olika förutsättningar och behov.

Utifrån styrdokument, forskning och beprövad erfarenhet samverkar vi med eleverna, lärarna, rektorn och elevhälsan i arbetet att forma en tillgänglig utbildning. Den specialpedagogiska kompetensen involveras på organisation-, grupp- och individnivå.