Skolinspektionen har precis gjort klart sin granskning av Täby Friskola och som en av få grundskolor i landet får Täby Friskola noll anmärkningar. Det är andra gången i rad som skolan inspekteras och får ett helt prickfritt resultat. 

 

I sitt beslut konstaterar Skolinspektionen bland annat att ”… verksamheten vid Täby Friskola uppfyller författningarnas krav inom de områden som granskats. Undervisningen på Täby Friskola utgår från de nationella målen i läroplanen och utformas på ett sådant sätt att den främjar elevernas möjligheter att nå de nationella målen och kunskapskraven. På skolan bedrivs ett aktivt arbete för att tillförsäkra eleverna trygghet och studiero. Rektorn har god kännedom om det inre arbetet på skolan och bedriver, tillsammans med lärare och övrig personal, ett systematiskt kvalitetsarbete.”

 

– Vi försöker alltid ligga steget före med rutiner för både undervisning, trygghet och trivsel samt då det gäller att utveckla verktyg för hur vi ska följa upp olika händelser. För oss är detta ett kvitto på att vi har en mycket väl fungerande verksamhet, säger Karin Järleby rektor vid Täby Friskola. 

När Skolinspektionen summerade de 1600 skolor de besökte 2014 kunde de bland annat konstatera att 6 av 10 skolor fick nedslag när det gällde trygghet och studiero. 6 av 10 skolor fick också nedslag på områden som pedagogiskt ledarskap och särskilt stöd. Täby Friskola granskades på 16 olika områden i år utan en enda anmärkning. Under 2014 kunde Inspektionen också konstatera att 86 % av huvudmännen fick ett nedslag när det gäller uppföljning och utveckling, ett område som Inspektionen nu lyfter fram som en styrka i huvudmannens arbete med Täby Friskola. ”Skolinspektionens tillsyn visar inget annat än att verksamheten som huvudmannen bedriver uppfyller författningarnas krav inom de områden som granskats. Rektorn och övrig personal vid skolenheterna ges förutsättningar att bedriva en likvärdig utbildning av hög kvalitet. Huvudmannen har ett fungerande system för att ta emot anmälningar om kränkande behandling, utreda dessa och vid behov åtgärda dem. Huvudmannen har god kunskap om nuläget vid skolenheterna samt bedriver ett kontinuerligt och långsiktigt arbete för att förbättra utbildningen. Det kvalitetsarbete som huvudmannen bedriver har en tydlig koppling till det rektorn genomför i skolenheterna.”

 

– Detta betyder mycket för oss och vi är oerhört stolta över vår verksamhet, säger Karin Järleby.

Fler nyheter