Extra anpassningar - vad innebär det?

Att skapa en inkluderande lärandemiljö för varje elev

Alla barn och elever har rätt till ledning och stimulans för att kunna utvecklas så långt som möjligt. Det viktigaste för att skapa detta är en miljö som hela tiden har lärandet i fokus samt lärare som kan bedriva en god undervisning för gruppen.  Ju bättre skolan är på att ge ledning och stimulans på gruppnivå ju färre elever behöver extra anpassningar på individnivå.

En del har också rätt till extra anpassningar eller särskilt stöd. På Täby Friskola strävar man ständigt efter att skapa en skolmiljö där varje elev, oavsett individuella utmaningar, kan blomstra och nå sin fulla potential. Inom ramen för en inkluderande skolmiljö strävar skolan efter att erbjuda stöd som möjliggör för varje elev att uppnå och överträffa kunskapsmålen, oavsett eventuella funktionsnedsättningar. Här diskuteras vikten av att erbjuda extra anpassningar och särskilt stöd för att minimera konsekvenserna av funktionsnedsättningar och säkerställa varje elevs rätt till en fullvärdig utbildning.

Stöd för elever med funktionsnedsättningar

Elever som, på grund av funktionsnedsättningar, möter svårigheter i att uppfylla gällande betygskriterier och kunskapsbedömningskrav ska erbjudas adekvat stöd. Detta stöd strävar inte bara efter att minimera konsekvenserna av funktionsnedsättningar utan syftar även till att säkerställa att varje elev når så långt som möjligt mot de övergripande utbildningsmålen.

Det är tydligt att huvudmannen och skolan inte bör begränsa sig till att säkerställa att eleverna endast når den lägsta godtagbara kunskapsnivån. Varje elev har rätt att utvecklas så långt som möjligt inom ramen för utbildningens övergripande mål. Detta innebär att stödåtgärder och anpassningar bör sträva efter att främja varje elevs individuella utveckling och inte enbart fokusera på att uppfylla minimikraven.

Extra anpassningar och särskilt stöd

Rätten till stöd i form av extra anpassningar och särskilt stöd är dock reserverad för de som riskerar att inte uppfylla de gällande betygskriterierna eller kunskapsbedömningskraven. Detta innebär att skolan aktivt måste identifiera och erbjuda stöd till de som behöver det mest för att säkerställa deras framgång och skapa en mer anpassad studiegång.

På Täby Friskola är extra anpassningar konkreta verktyg för att göra undervisningen mer tillgänglig för alla. Från alternativa inlärningsmetoder till teknikbaserade stödåtgärder illustreras här hur skolan skapar anpassade lösningar som går bortom det konventionella. Extra anpassningar är en mindre ingripande stödinsats, som normalt är möjlig att genomföra för lärare och övrig skolpersonal inom ramen för den ordinarie undervisningen. Det måste inte fattas något formellt beslut om extra anpassningar men extra anpassningar ska stötta elevens behov.

Extra anpassningar exempel:

–          Placering i klassrum

–          Tydliga instruktioner

–          Enskild undervisning

–          Igångsättning och tät uppföljning

–          Kompensatoriska läromedel t.ex. stavningshjälp, inlästa läromedel

–          Dubbla uppsättningar böcker

–          Förlängd provtid

–          Muntlig komplettering

–          Lite tid i studion

Utredning om särskilt stöd och åtgärdsprogram – en helhetsbild av elevens utveckling

I de fall extra anpassningar inte är tillräcklig erbjuds särskilt stöd. Särskilt stöd är insatser där varje elev får individuellt utformade åtgärdsprogram och är mer omfattande och sker under längre tid än extra anpassningar. I åtgärdsprogrammen definieras elevens behov av särskilt stöd, hur man ska nå dit samt vilka särskilda stöd som eleven ska få.

En utredning om särskilt stöd ska ske utifrån elevens behov och elevens vårdnadshavare ska involveras. För att säkerställa att varje elev får rätt stöd genomförs oftast en pedagogik kartläggning att utreda vilka behov av stöd som finns. Om eleven är i behov av särskilt stöd är elevens vårdnadshavare delaktiga i utformningen av åtgärdsprogram vilket skapar en transparent och samarbetsinriktad process.

Skollagen och Skolverkets riktlinjer

Täby Friskola är inte bara engagerad internt utan uppfyller såklart även nationella normer.

Genom att aktivt implementera dessa åtgärder skapar Täby Friskola inte bara en trygg och stöttande miljö för elever med olika behov utan markerar även sitt åtagande för en inkluderande utbildning.

För varje elev som möter utmaningar på sin utbildningsresa fungerar skolan som en bro, en bro som sträcker sig bortom minimikraven och banar väg för varje individ att uppnå och överträffa sina potentialer. Genom att omfamna principerna om extra anpassningar och särskilt stöd öppnar skolan dörrar för framgång, där elever inte bara klarar av utbildningens krav utan också blomstrar och växer på personlig nivå. Oavsett om det handlar om en anpassad studiegång eller insatser av mer ingripande karaktär så är kärnan elevens behov och stödet ska på olika sätt underlätta i flera ämnen.

Framtiden för en inkluderande utbildning på skolan ser ljus ut, och varje steg som tas är ett steg närmare att skapa en miljö där mångfald och olikheter inte bara accepteras utan också firas. Elevernas individuella behov och unika förutsättningar kommer att förbli i centrum för skolans engagemang och strävan efter att erbjuda en meningsfull, stödjande och inkluderande utbildning.