Om Skolan

Om Täby Friskola

Vi på Täby Friskola ser på perioden från förskoleklass till årskurs nio som den mest händelserika och viktiga i livet.

Det är full fart framåt, samtidigt behövs arbetsro och trygghet under hela dagen för att skapa glädje, lust och framgång i skolarbetet. När eleverna får öva på att vara kreativa öppnas nya tankebanor och eleverna utvecklar nya kunskaper. På Täby Friskola är svenska och matematik i fokus genom alla årskurser eftersom de är nycklar till all annan kunskap.

Elever som går i Täby Friskola får kunskaper som ger dem makten och möjligheten att påverka sina egna liv och samhällets utveckling i stort.

Varmt välkommen till Täby Friskola!

Kreativitet

Vi vet att kreativitet gynnar lärandet och bidrar till en stärkt självkänsla. Att vara kreativ handlar om att pröva nya saker, tänka i nya banor och vilja förändra. Det innebär också att hitta andra sätt att lära sig på. På Täby Friskola vill vi utveckla våra elever till att bli modiga, att våga tänka nytt och ge dem redskap att uttrycka sig. Kreativa lärprocesser är därför en viktig del hos oss.

Det finns flera exempel på hur vi jobbar med elevernas kreativitet på Täby Friskola. Bland annat har vi valt att ha fokus på schack. Det finns många fördelar med att spela schack; bättre koncentrationsförmåga, bättre logiskt tänkande samt att minnet tränas. En annan fördel är att det passar alla åldrar. Förutom att vi har både interna och externa schacktävlingar, även i blandade åldrar, lär eleverna i årskurs 4 våra förskoleklasser att spela schack. 

Ett annat exempel på kreativitet är programmering som handlar om logik. Här får eleverna öva på att se konsekvenserna i nästa steg, att vara detaljerade och inte hoppa över något. Samtidigt lär de sig att inte fastna i detaljerna. På lågstadiet behöver barnen få förståelse för vad ett kommando är och hur en algoritm byggs upp när det gäller datorer och programmering. Eleverna lär sig att varje sak som man vill att datorn ska göra innebär ett kommando, exempel: gå framåt eller stå still. Det övar vi på genom att till exempel programmera en kompis eller Bee-botar så de går framåt, bakåt eller svänger på en bana. Eleverna kan också få i uppdrag att programmera Bee-boten så den ritar en cirkel eller åker till en viss bokstav. På så vis arbetar vi parallellt med matematiska begrepp och bokstavsljud. 

Genom leken får barnen utveckla sin kreativa sida och sin fantasi. Vad ska vi göra, vem ska göra vad, vem ska vara vem och hur ska vi fortsätta? De provar att säga saker och vara på ett annat sätt som de kanske inte skulle våga annars. Leken är en förberedelse för vuxenlivet. De kan passa på att spela ut sina känslor tillsammans med andra barn och även prova att leva sig in i andra människors liv, ta andras perspektiv. Genom lek utvecklar barnen sin sociala kompetens. Våra fritidshem har en viktig roll, med stöd i läroplanen, att ge barnen möjlighet att utveckla och prova identiteter och uppfattningar i möte och samspel med andra. 

 

Lusten att lära

Nyfikenhet och lust är en förutsättning för elevers kunskapsinhämtning. Med kompetent och erfaren personal kan vi skapa unika förutsättningar för detta på Täby Friskola. Här finns också en röd tråd för eleverna från förskoleklass till årskurs 9. Bland annat är svenska och matematik i fokus genom alla åren då de är nycklar till all annan kunskap.

En dag när eleverna i förskoleklassen kommer in i klassrum ser de att något har hänt. Ett fönster står vidöppet, stolar är omkullvälta stolar och mitt på golvet bland löv och pinnar hittar eleverna ett mystiskt ägg. Det här är starten på ett engagerande tema som låter våra yngre elever lockas och nyfiket utforska ägget gemensamt. Arbetet med ägget väcker förväntan, nyfikenhet och spänning. Genom leken, samtal och den gemensamma läsningen och skrivandet arbetar förskoleklassen med värdegrundsfrågor samtidigt som språk-, läs-, och skrivutveckling sker. En dag är det en spricka i ägget… Vem ska klassen efter en lång väntan äntligen få möta? Detta är ett uppskattat projekt som stöds av läroplanen genom att man bland annat använder sig av texter från barnets erfarenhetsvärld och tar tillvara på elevernas tidigare erfarenheter i samtal. Genom arbetet med ägget ges eleverna möjligheter att läsa, samtala och skriva och därmed utveckla sina möjligheter att kommunicera utifrån sina individuella förutsättningar och behov.. 

På Täby Friskola låter vi eleverna i alla åldrar arbeta med problemlösning för att på ett engagerat sätt förstå och lära sig matematiken. Att öva på förmågan att föra och följa matematiska resonemang och använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser är viktiga delar för kunskapsutvecklingen. 

På låg- och mellanstadiet går det i många fall till så att vi först tänker själva sedan diskuterar vi med axelkompisen och enas sedan i en grupp vems lösning som var mest effektiv. En utmaning som eleverna gillar är att vara med i Nationellt centrum för matematikutbildnings matematiktävling (Känguru – matematikens hopp) som är problemlösning i olika svårighetsnivåer. 

Vår satsning på matematik sträcker sig över alla årskurser och till högstadiet är vi den enda grundskolan i närområdet som erbjuder spetsutbildning i matematik.

 

Samarbete & Trygghet

Att eleverna känner trygghet i skolans miljöer är en grundpelare för deras utveckling och kunskapsinhämtning. På våra mindre enheter känner all personal alla barn och har god insyn i elevens situation. Genom faddergrupper och teambuilding-aktiviteter redan från förskoleklass låter vi eleverna tränas i sociala samspel och samarbete. 

Vi är i skolan för att lära. Därför övar vi mycket och då får man gissa och säga ”fel”. Det är en viktig del i lärprocessen. För att våga göra det behöver vi ha ett trevligt klimat i klassrummet. Det får genom att ha trivselregler på skolan. Varje klass tar också fram sina egna klassregler för hur vi vill ha det tillsammans. När vi alla demokratiskt har varit med och enats om förhållningssätten hjälps vi också åt att följa dem.

Täby friskola är också en mobilfri skola. Detta bidrar till en tryggare miljö och större möjligheter för våra elever att istället umgås och interagera med varandra.

 

Fritidshemmen

 Fritidshemmen på Täby Friskola är små enheter där vi ser alla barnen under hela dagen. Vi har ett nära samarbete mellan skola och fritidsverksamhet så att våra barn känner att dagen fortsätter med samma atmosfär och struktur från morgon till eftermiddag. Att vi följer och ser barnen under hela dagen ger oss goda möjligheter att ge information och ha bra kommunikation med både barn och föräldrar.
 

En av våra viktigaste uppgifter på fritidshemmen är att barnen uppmuntras att delta i det sociala samspelet i olika lekar och aktiviteter. Under dagen delar vi upp barnen i mindre grupper och anordnar olika aktiviteter. Det kan till exempel vara skapande, massage, livskunskap, matteklubb och bakning. Allt för att säkerställa kvalitet genom att följa riktlinjerna i läroplanen för fritidshemmet.

För oss på Täby Friskola är det extra viktigt att vi varje dag ser alla barn och lyfter fram alla barnens olika egenskaper för att bidra till harmoni, skratt och glädje i gruppen. Att möta varje individ med ödmjukhet och respekt skapar en god relation mellan barn och vuxna. Det menar vi är grunden för att skapa lugn och trygghet i våra grupper. 

Här på Täby Friskola är vi stolta över vår fritidsverksamhet!

Chef för fritidshemmen: Helena Heuser

Kalendarium 22/23

Höstterminen 2022
17 augusti, läsårets första dag
18 oktober, studiedag
Vecka 44, höstlov
20 december julavslutning

Vårterminen 2023
10 januari, vårterminen startar
vecka 9, sportlov
27 mars, studiedag
vecka 15, påsklov
1 maj, lovdag
18-19 maj, lovdagar
5-6 juni lovdagar
14 juni sommaravslutning

 

Skolmaten

Stor och Liten catering lagar vår mat. De lagar all mat från grunden och har som paroll “Våga vägra halvfabrikat!”  De bakar t.ex. sitt eget surdegsbröd, kokar egna fonder och rullar egna köttbullar. Allt kött kommer från gårdar med god djurhållning och de väljer sina leverantörer med omsorg för att hitta produkter av hög kvalitet. Detta för att säkerställa att barnen får i sig så rena råvaror som möjligt utan onödiga biprodukter, E-nummer och smakförstärkare. Med hög kvalité på produkterna tillsammans med en stor kunskap och passion för matlagning, skapar de matglädje för våra barn.

Antagning till Täby Friskola

Nya elever tas in i den ordningen de gjort en ansökan om köplats via vår hemsida. Förtur gäller för de som har syskon i skolan vid tidpunkten för antagning. Barn vid någon av Täby Förskolas enheter har förtur till förskoleklass. För sökande till förskoleklass gäller också närhetsprincip.

Det år som ni önskar starta på Täby Friskola gör ni skolval via Täby kommuns skolvalssajt. Vi behöver se att ni gjort ert skolval senast en vecka innan skolvalet för Täby kommun stänger. På så vis har vi möjlighet att ge er besked om plats innan skolvalet stänger. Om vi inte har möjlighet att erbjuda er en plats hos oss har ni möjlighet att göra ett nytt val.

När en ny elev tas in i skolan träffas förälder, barn och klasslärare för att lära känna varandra. Täby Friskola har höga förväntningar på elever och deras föräldrar och det är viktigt att få prata igenom det innan man börjar på skolan.

 

Syskonförtur

Syskon till elever som är inskrivna på Täby Friskola har förtur. Syskonförtur gäller när ett barn är inskriven elev på Täby Friskola det år som det köande syskonet ska börja skolan. Med syskon som tidigare varit elever på Täby Friskola eller som är antagna men ännu inte börjat gäller inte syskonförtur.

Ni som har barn på Täby Friskola och vill att syskon till dessa ska få plats i skolan till hösten, måste begära syskonförtur i samband med att skolvalet görs. Detta gör ni genom att skicka ett mail med ämne Syskonförtur till: info@tabyfriskola.se. Skriv i meddelandet vad syskonet heter, födelseår och vilken enhet ni önskar.

Vid antagningsperioden inkommer många mail och samtal med frågor om antagning och könummer. Vi ber er ha överseende med den något längre svarstid som detta medför.

Finns det möjlighet att besöka skolan?

Ja, om du är intresserad av att besöka skolan går det att boka fysiska privatvisningar under eftermiddagar på alla våra enheter. Mer information om hur du bokar en visning hittar du på startsidan.

Hur ser det ut med modersspråksundervisning då mitt barn är tvåspråkigt?

Modersmålsundervisning erbjuds alla elever som är tvåspråkiga. Ansökan sker via kommunen. Undervisningen äger ofta rum på skolan.

Hur många elever är det i varje klass?

I förskoleklasserna och på lågstadiet har vi ca 25 elever per klass. I övriga klasser är det ca 30 elever.

Accepterar ni elever med särskilda behov?

Ja.

Ni satsar extra på matematik och svenska, hur gör ni det?

Vi har mer tid i timplanen åt dessa ämnen. Alla lärare som undervisar i svenska och matematik är också behöriga. Vi har ett genomgående F-9-”tänk” och arbetar stadieövergripande med sikte mot gymnasiet.

Vad innebär spetsutbildningen i matematik?

Vi är en av få skolor som är godkända för spetsutbildning i matematik.

Spetsutbildningen syftar till att ge eleverna en särskild fördjupning och breddning inom det eller de ämnen utbildningen är inriktad mot. Elever från hela landet kan söka en spetsutbildning. För att bedöma elevernas kunskaper och färdigheter i det eller de ämnen som spetsutbildningen är inriktad mot får tester och prov användas för antagning eller som grund för urval. (www.skolverket.se)

Ansökan till spetsutbildningen i matematik görs i februari. Utbildningen erbjuds i årskurserna 7-9.

Hur många av skolans lärare är behöriga?

Den övervägande delen av våra lärare är behöriga. Övriga kompletterar sin utbildning för att få behörighet.

Täby Friskola är en del av Cedergrenska. Cedergrenska är en skolkoncern i Stockholm med ambitionen att driva utbildning av högsta kvalitet för barn och elever från förskolan till eftergymnasiala utbildningar.

Våra verksamheter drivs av starkt engagerad personal som varje dag arbetar för att skapa de bästa förutsättningarna för ett livslångt lärande för våra förskolebarn, grundskoleelever och gymnasieelever. Den geografiska närheten mellan våra förskolor och skolor ger möjlighet till samarbete, utbyte och utveckling mellan lärare och pedagoger, årskurser och stödfunktioner för den bästa skolgången för eleverna.

Förutom Täby Friskola ingår Almaskolan, Fredsborgskolan, Fredsborgs Förskola, Helleborusskolan, Marina Läroverket, Spira förskolor, Stockholms Idrottsgymnasium, Tibble Gymnasium och Täby Förskola i den Cedergrenska koncernen.

Som en del av Cedergrenska har vår personal och elever möjlighet att ta del av något vi kallar Cedergrenska paketet, där vi samlat aktiviteter som ska skapa samarbeten, utveckla undervisningen och ge dig minnen för livet!

På någon av dessa enheter börjar ditt barn för att sedan vandra vidare inom Täby Friskola